IESOL

Certyfikaty IESOL

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) to egzaminy z języka angielskiego któych wyniki są
przełożone na skalę Rady Europy (CEFR), spełniające najbardziej rygorystyczne standardy jakości i wiarygodności. Kandydaci z całego
świata wybierają poziom kwalifikacji, na który czują się gotowi i otrzymują Certyfikaty są po pomyślnym zdaniu egzaminów.
Egzaminy pisemne (Listening + Reading + Writing) i ustne (Speaking) można zdawać niezależnie od siebie dla większej wygody. Są to
osobne testy, więc uczniowie mogą skoncentrować swoje przygotowanie na jednym egzaminie przed przystąpieniem do drugiego.
Kandydaci otrzymują Certyfikaty z oceną High Pass lub Pass, zależnie od uzyskanego wyniku.

Egzaminy IESOL sprawdzają znajomość języka angielskiego w kontekście ogólno-akademickim. Certyfikaty stanowią podstawę do np. przyjęcia na studia czy potwierdzenie ukończenia nauki na danym poziomie wg CEFR. Każdy kandydat może wybrać jeden z sześciu poziomów Rady Europy (CEFR), na którym chciałby przystąpić do egzaminu. W ramach każdego poziomu, zdający może przystąpić do jednego z dwóch oddzielnych modułów egzaminu LRW (Listening, Reading oraz Writing) oraz oddzielnego S (Speaking). Podejście do obydwu modułów egzaminu skutkuje otrzymaniem oceny ze wszystkich umiejętności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie) i posiadaniem dwóch oddzielnych Certyfikatów.

LanguageCert International ESOL A1 Preliminary
LanguageCert International ESOL A2 Access
LanguageCert International ESOL B1 Achiever
LanguageCert International ESOL B2 Communicator
LanguageCert International ESOL C1 Expert
LanguageCert International ESOL C2 Mastery

Wyniki egzaminów LanguageCert IESOL są prezentowane w następujących formatach:
• Statement of Results (Raport Wyników), oddzielnie dla części LRW oraz S
• E-Certificate (Certyfikat w pliku PDF), oddzielnie dla części LRW oraz S
• Certificate (Certyfikat w wersji papierowej), oddzielnie dla części LRW oraz S – w zależności od decyzji organizatora egzaminu

Format egzaminów

LRW (Listening, Reading, Writing) – słuchanie, czytanie, pisanie

Ten moduł egzaminu składa się z części rozumienia ze słuchu (26 pytań) – każde z pytań odtwarzane jest
dwukrotnie co pozwala lepiej zrozumieć treść pytania i daje czas na podanie odpowiedzi. Czas trwania tej
części do 20-30 minut zależnie od wybranego poziomu CEFR. Część rozumienia tekstu czytanego również
składa się z 26 pytań. Części pisania składa się z dwóch zadań. Czas przeznaczony na te dwie części do od
godziny do 2 godzin i 10 minut.

Czas trwania części LRW zależy od wybranego poziomu i zajmuje pomiędzy 1h 20m a 2h 40m.
S (Speaking) – mówienie

Moduł ustny egzaminu IESOL zdaje się w czasie rzeczywistym i ‘na żywo’ w obecności administratora
egzaminu (Interlocutor). Ta część egzaminu jest nagrywana i przesyłana do LanguageCert do sprawdzenia,
zatem administrator egzaminu nie ocenia wypowiedzi osoby zdającej co gwarantuje bezstronność oceny
i zwiększa jej wiarygodność. Ten moduł egzaminu składa się z 4 części i trwa od ok. 6 do ok. 20 minut
zależnie od wybranego poziomu.

Certyfikaty LanguageCert są ważne bezterminowo, nie mają określonej daty ważności, można się nimi posługiwać tak długo jak zdecyduje o tym ich posiadacz.

Czas oczekiwania na wyniki LanguageCert IESOL:
• 3 dni robocze od egzaminu w przypadku egzaminów zdawanych online/z domu – kliknij
• 5 dni roboczych od egzaminu w przypadku egzaminów komputerowych w ośrodku egzaminacyjnym
• 10 dni roboczych w przypadku egzaminu w wersji papierowej

Powyższy czas dotyczy Certyfikatów i Raportów publikowanych na profilu kandydata w formacie
elektronicznym. Wysyłka wyników w formacie papierowym (Certyfikat oraz Raport Wyników) następuję około
5 dni po opublikowaniu wyników w formacie elektronicznym. Wysyłka następuje zwykłą pocztą na adres
kandydata lub ośrodka egzaminacyjnego lub kurierem (za dodatkową opłatą)

This will close in 20 seconds