Certyfikaty językowe w Centrum Językowym Scola

TOEFL™ - TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Sprawdza umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w trakcie studiów. Jest to honorowany na całym świecie certyfikat języka angielskiego w kontekście akademickim.
TOEIC® ENGLISH FOR INTERNATION COMMUNICATION
Sprawdza znajomość języka angielskiego w kontekście międzynarodowego biznesu. Jest najczęściej zdawanym egzaminem z języka angielskiego w środowisku pracy.
WIDAF DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IN DER WIRTSCHAFT
Międzynarodowy certyfikat z języka niemieckiego, przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy, miernik postępów w nauce, narzędzie audytu językowego. U nas możesz liczyć na odpowiednie przygotowanie do egzaminów na certyfikaty językowe, które uznawane są na całym świecie. Nie tylko zapewnimy naszym kursantom odpowiednie przygotowanie, ale także zapewnimy możliwość zdawania takich egzaminów w dogodnym dla nich miejscu. Wśród naszej kadry jest również akredytowany egzaminator takich certyfikatów.
LanguageCert : enPro, esPro, LTE , ESOL

Egzamin LanguageCert Test of English (LTE) A1-C2 to międzynarodowy certyfikat językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Jest to egzamin dostępny w formie papierowej oraz komputerowej. W formie komputerowej jest to egzamin adaptywny, co oznacza, że podczas jego administracji, pytania egzaminacyjne dopasowują się do poziomu zaawansowania kandydata w trakcie udzielania odpowiedzi na kolejne pytania. Taka formuła egzaminu to przełomowe i innowacyjne osiągniecie w dziedzinie oceny kompetencji językowych poparte badaniami naukowymi w oparciu o zaawansowane techniki statystyczne oraz praktyczne wykorzystanie modelu Rascha oraz ITR (Item Response Theory).

Egzamin jest przeznaczony dla osób, które chcą certyfikować swoją znajomość języka angielskiego w środowisku pracy, w międzynarodowym biznesie/biurze. Certyfikat LTE jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych potrzebnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Ponadto proponujemy przygotowanie do egzaminów Cambridge:

FCE, CAE, CPE
to jeden z popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie sprawdzających znajomość języka na poziome średniozaawansowanym (FCE), zaawansowanym (CAE, CPE). Zdobyte na drodze egzaminów certyfikaty są szeroko uznawane w handlu i przemyśle na całym świecie. Ponadto egzaminy te spełniają wymagania stawiane wobec studentów w przypadku rekrutacji na uczelnie i instytucie edukacyjne.

Dodatkowo proponujemy przygotowanie do egzaminów Goethe Institut:

ZD (Zertifikat Deutsch)
Jest potwierdzeniem dla podstawowej znajomości języka niemieckiego. Zertifikat Deutsch jest dyplomem uznawanym w wielu szkołach wyższych, instytucjach kształcących oraz honorowanym przez pracodawców.
ZDfB (Zertifikat Deutsch für Beruf)
Z uwagi na specyficzne słownictwo wymagane w ramach tego egzaminu certyfikat ZDfB jest szczególnie uznawany przez pracodawców z branży handlowej i przemysłowej. Certyfikat ten jest skierowany do wszystkich, którzy w krajach niemieckojęzycznych lub przedstawicielstwach firm z tego obszaru językowego działających na terenie Polski:
 •  Odsłuch przez kursantów zadań związanych z omawianym na zajęciach materiałem,
 •  Odsłuch wykładu lektora,
 •  Możliwość prowadzenia indywidualnej konwersacji z lektorem,
 •  Możliwość prowadzenia konwersacji z innymi słuchaczami, bądź z wybraną grupą słuchaczy,
 •  Powtarzanie zwrotów po lektorze, bądź usłyszanych w nagraniach CD, DVD,
 •  Kontrola własnej wymowy, nad której poprawnością czuwa również lektor,
Certyfikat ZDfB potwierdza, że posiadająca go osoba potrafi porozumiewać się w standardowych sytuacjach związanych z pracą zawodową, potrafi radzić sobie w codziennych sytuacjach w zakładzie pracy i w biurze, nawiązać kontakty z innymi firmami, prowadzić korespondencję, rozmowy telefoniczne, handlowe itp. Rozumie także proste teksty ekonomiczne, umie sformułować rutynowe pismo i odpowiednio reagować w rozmowach na temat pracy zawodowej.
PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International)
Świadectwo PWD potwierdza, że osoba która zdała egzamin posiada znajomość języka niemieckiego w zakresie ekonomicznym w mowie i w piśmie. Certyfikaty PWD są honorowane przez pracodawców na całym świecie.
ZOP (Zentrale Oberstufenprufung)
Posiadanie świadectwa ZOP świadczy o posiadaniu różnorodnej wiedzy na temat standardowego języka niemieckiego. Certyfikat ZOP potwierdza, że osoba, która zdała egzamin zna wszystkie ważne struktury języka niemieckiego, umie je właściwie stosować i dysponuje słownictwem, które pozwala na swobodne wyrażenie opinii dotyczących życia prywatnego, publicznego oraz zawodowego, potrafi analizować teksty literackie i naukowe, bez trudu rozumie język mówiony nawet nasycony idiomami i zwrotami z języka potocznego. ZOP zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na wszystkich uniwersytetach i w szkołach wyższych w Niemczech oraz uprawnia nauczycieli, którzy nie są germanistami, do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych oraz średnich.

Cer­ty­fi­katy języ­kowe

Jakiś czas temu nasza zna­joma – Kata­rzyna skoń­czyła świetne stu­dia i zro­biła pre­sti­żowe kursy z zakresu nie­ru­cho­mo­ści. Posta­no­wiła zająć się doradz­twem z zakresu sprze­daży oraz wizu­ali­za­cji pomiesz­czeń. Przy szu­ka­niu pracy oka­zało się, że naj­wię­cej ofert pracy jest za gra­nicą, w Hisz­pa­nii. Nie­stety, brak cer­ty­fi­katu języ­kowego kaso­wał apli­ka­cję Kata­rzyny na star­cie rekru­ta­cji. Czy jed­nak nale­żało od razu się pod­da­wać? Abso­lut­nie nie! Zapro­po­no­wa­li­śmy Kasi kurs, dzięki któ­remu uzy­skała cer­ty­fi­kat i dostała pracę w Hisz­pa­nii, gdzie apar­ta­menty sprze­daje „jak świeże” bułeczki w lokal­nej pie­karni. Odpo­wia­da­jąc na pyta­nie, co zyskasz zda­jąc cer­ty­fi­kat języ­kowy, jest nastę­pu­jąca:
Posze­rzasz hory­zonty, dowia­du­jesz się cze­goś o nowej kul­tu­rze.
Jesteś w sta­nie nawią­zać nowe, cie­kawe zna­jo­mo­ści.
Możesz pozy­ski­wać klien­tów z innego kraju, a miesz­kać w Pol­sce.
Masz moż­li­wość zdo­by­cia nowej pracy i doświad­cze­nia.
Otrzy­masz wyż­szą pen­sję.
W dzi­siej­szych cza­sach cer­ty­fi­kat języ­kowy to jest mus, a w pew­nych śro­do­wi­skach jego brak może być nawet obcia­chem. Obec­nie aż 80% pra­co­daw­ców na rynku wymaga zna­jo­mo­ści języka obcego na pozio­mie komu­ni­ka­tyw­nym. Prze­ko­na­li­śmy Cię? Czy­taj dalej.

Mię­dzy­na­ro­dowe cer­ty­fi­katy języ­kowe

Mię­dzy­na­ro­dowy cer­ty­fi­kat języ­kowy podnie­sie Twoją kon­ku­ren­cyj­ność na rynku pracy, wyróżni Cię w wybra­nym śro­do­wi­sku, zwięk­szy pew­ność sie­bie w obsza­rach komu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kich oraz podnie­sie Twoją war­tość na rynku. Więk­szość cer­ty­fi­katów doty­czy wie­dzy z obsza­rów finan­sów, eko­no­mii, zarzą­dza­nia. Nasze kursy przy­go­to­wu­jące obej­mują grun­towne przy­go­to­wa­nie do egza­minu, wska­zówki doty­czące wszyst­kich obsza­rów egza­mi­na­cyj­nych oraz sys­te­ma­tyczne ćwi­cze­nia. Z języka angiel­skiego wyróż­niamy u nas:

 • TOEFL,
 • TOEIC,
 • FCE,
 • CAE,
 • CPE.

Jak zdo­być cer­ty­fi­kat języ­kowy

Przede wszyst­kim zapi­sać się na dobry kurs oraz dużo się uczyć. Egza­miny języ­kowe mają wyso­kie poziom, dla­tego warto zain­we­sto­wać w naukę. Musisz pamię­tać, że nikt nie wykona tej pracy za Cie­bie. Jeśli dobrze się przy­go­tu­jesz, będziesz pewny swo­ich umie­jęt­no­ści i na pewno zdasz na jak naj­wyż­szym pozio­mie. Warto tutaj roz­wa­żyć dobrą szkołę języ­kową oraz nauczy­ciela z doświad­cze­niem. Jeśli chcesz zdo­być cer­ty­fi­kat musisz pod­jąć się kilku naj­waż­niej­szych kro­ków:

 • Ustal cel języ­kowy.
 • Wpłać pewną sumę pie­nię­dzy.
 • Sprawdź daty egza­mi­nów, ponie­waż nie­które odby­wają się co kilka mie­sięcy, a nawet co pół roku.
 • Nastaw się na zdo­by­cie min. 60% z egza­minu.
 • Pójdź na egza­min z pozy­tyw­nym nasta­wie­niem.

Jeśli jesteś zain­te­re­so­wany kur­sami oraz cer­ty­fi­katami języ­kowymi odwiedź naszą stronę i skon­tak­tuj się z Nami

This will close in 20 seconds