REGULAMIN CENTRUM JĘZYKOWEGO SCOLA

§1. Warunki uczestnictwa w zajęciach:

 1. W zajęciach w Centrum Językowym SCOLA może uczestniczyć Słuchacz, który:
  1. zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania(w przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy rodziców /opiekunów prawnych ucznia),
  2. zaakceptował warunki zawarte w Umowie i opatrzył ją własnoręcznym podpisem a w przypadku osób niepełnoletnich Umowa ma zostać podpisana przez rodzica /opiekuna prawnego,
  3. nie zalega z regulowaniem należności,
  4. stosuje się do zasad regulaminu,
  5. bierze systematycznie udział w zajęciach.
 2. Nowi Słuchacze są przydzielani do poszczególnych grup językowych według kategorii wiekowych i stopnia opanowania języka.
 3. W Centrum Językowym SCOLA Słuchacz ma możliwość zapisu do jednej z poniższych grup wiekowych:
  1. dzieci w wieku przedszkolnym,
  2. dzieci szkół podstawowych,
  3. dzieci szkół gimnazjalnych,
  4. grupy osób dorosłych (od uczniów klas licealnych).
 4. Każdy nowy Słuchacz przystępujący do zajęć na wyższym stopniu zaawansowania niż początkujący zobowiązany jest do napisania nieodpłatnego testu kwalifikującego i odbycia ewentualnej rozmowy z lektorem, za pomocą których oceniony jest stopień zaawansowania językowego. Na podstawie wyniku testu kwalifikacyjnego proponowane jest uczestnictwo w odpowiedniej według poziomu grupie.
 5. O ewentualnej zmianie przydzielonej grupy każdorazowo decyduje nauczyciel w porozumieniu z kierownictwem CJS.
 6. W CJS istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie trwania kursu. Słuchacz dokonuje opłaty wyłącznie za ilość zajęć, która pozostała do zakończenia kursu.
 7. Szkoła prowadzi zapisy przez cały rok. Kursy rozpoczynają się w przypadku zgłoszenia się minimum pięciu słuchaczy na ten sam poziom.

§ 2. Prawa i obowiązki słuchacza

 1. Zapisanie się do Centrum Językowego SCOLA jest równoznaczne z udostępnieniem danych osobowych na potrzeby kontaktu ze Słuchaczami (numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres e-mail) a także numer i seria dowodu osobistego.
 2. Każdy ze Słuchaczy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby badania jakości szkoleń.
 3. Kursant ma prawo do uzyskania informacji na temat postępów w nauce, w tym do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w kursie na każdym etapie nauki.
 4. Słuchacz ma obowiązek pisania okresowych testów sprawdzających wiedzę, jak również quizów i testów z bieżącego materiału.
 5. Kursant który dołącza do grupy w trakcie trwania szkolenia zobowiązuje się dostosować do grafiku ustalonego przez grupę na pierwszych zajęciach.
 6. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu do 7 dni od daty podpisania umowy chyba, że umowa przewiduje inaczej. Wówczas rezygnację należy złożyć najpóźniej 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem szkolenia. Rezygnację składa się w formie pisemnej.
 7. W przypadkach losowych rezygnację można złożyć w formie telefonicznej.
 8. Kursant, który rezygnuje z kursu w okresie do 7 dni od jego rozpoczęcia zobowiązany jest uiścić opłatę za zrealizowane godziny kursu.
 9. Kursant, który rezygnuje z kursu po okresie wymienionym w pkt. 8 zobowiązany jest uiścić opłatę za pozostałe godziny kursu. Należność można regulować w ratach miesięcznych a ostatnia rata zostanie wpłacona przed zakończeniem kursu przez grupę.
 10. Słuchacz ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane szkody i zniszczenia mienia CJS oraz mienia innych uczestników zajęć.
 11. Słuchacz ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody i następstwa szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie lub w związku z przebywaniem na terenie siedziby CJS.
 12. Uczeń ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na terenie siedziby CJS oraz w innych miejscach, w których odbywają się organizowane przez szkołę zajęcia.
 13. W przypadku zgłoszonej nieobecności na zajęciach Słuchacz ma prawo do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z lektorem na 10 min przed kolejnymi zajęciami. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.
 14. Prawo do bezpłatnych konsultacji mają również osoby, które mają problemy z opanowaniem materiału kursowego.
 15. Kursant ma prawo do otrzymania materiałów dydaktycznych wykorzystanych na kursie podczas jego nieobecności.
 16. Kursant zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa w zajęciach.
 17. W CJS na każdym kursie liczącym 120 godzin przeprowadzane jest minimum 6 testów śródokresowych. Wyniki testów cząstkowych stanowią 30% wyniku końcowego.
 18. W przypadku uczniów niepełnoletnich, rodzic /opiekun prawny ma możliwość wglądu w testy cząstkowe pisane przez kursanta.
 19. Na zakończenie kursu każdy Słuchacz ma prawo do uzyskania wewnętrznego certyfikatu językowego, który jest wydawany po napisaniu przez Kursanta egzaminu końcowego.
 20. W przypadku nieobecności Kursanta w dniu egzaminu, Słuchacz może przystąpić do egzaminu w innym terminie ustalonym wcześniej z uprawnionym przedstawicielem CJS.
 21. W przypadku uzyskania z egzaminu wyniku mniejszego niż 50%, Kursant ma możliwość przystąpienia do egzaminu w drugim terminie.
 22. Warunkiem kontynuacji nauki na kursie o wyższym poziomie zaawansowania jest zaliczenie stopnia niższego z wynikiem pozytywnym (minimum 50%).
 23. Słuchacz ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości świadczonych usług przez szkołę w formie ustnej lub pisemnej podczas rozmowy z uprawnionym przedstawicielem CJS.

 

§ 3. Prawa i obowiązki Centrum Językowego SCOLA

 1. CJS zapewnia słuchaczom naukę w grupach 5-8 oraz 9-12 osobowych lub indywidualnie zgodnie z cennikiem dostępnym w biurze jak również na stronie internetowej szkoły.
 2. CJS podczas prowadzonych zapisów ma obowiązek zbadania potrzeb osób zapisujących się na kursy językowe uzyskując odpowiedzi na pytania:
  -Na jakim efekcie Panu zależy?
  – Co dzięki….. chciałby Pan osiągnąć?
  – Czego chciałby Pan uniknąć?
  – Co miałby zawierać kurs ….,aby spełnił Pana oczekiwania?
 3. Przed rozpoczęciem kursu CJS jest zobowiązane przekazać kursantom informację nt. tego, jaki poziom zaawansowania znajomości języka osiągną po zakończeniu kursu oraz jaki zakres tematyczny zostanie zrealizowany.
 4. CJS zapewnia kursantom w ramach uczestnictwa w zajęciach bezpłatne materiały dydaktyczne.
 5. CJS ma obowiązek poinformować Słuchaczy o dokładnej liczbie godzin zajęć pozostałych do końca kursu oraz zobowiązuje się prowadzić rzetelny wykaz zrealizowanych lekcji.
 6. W przypadku odwołania zajęć lektor ma obowiązek ustalenia innego terminu lekcji wraz ze Słuchaczami lub przeniesienia odwołanych godzin na koniec kursu.
 7. CJS zobowiązuje się do informowania swoich Słuchaczy o ewentualnym odwołaniu zajęć oraz do przekazania innych ważnych informacji telefonicznie lub poprzez e-mail wskazany przez Kursanta w Umowie. W wyjątkowych przypadkach CJS zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. W takim przypadku zajęcia zostaną zrealizowane w innym ustalonym ze Słuchaczami terminie.
 8. CJS ma prawo wykreślić słuchacza z kursu w przypadkach rażącego łamania postanowień regulaminu, w szczególności w przypadku zalegania z płatnościami lub rejestrowaniem zajęć lekcyjnych bez zgody lektora.
 9. CJS nie ma obowiązku zmiany harmonogramu zajęć ze względu na indywidualną prośbę słuchacza. Zmiana taka może nastąpić tylko po uprzednim ustaleniu tej kwestii z lektorem i pozostałymi członkami grupy.
 10. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność ponoszą rodzice /opiekunowie.
 11. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie do 4 kursantów, CJS ma prawo dokonać rozwiązania grupy bez ponoszenia dodatkowych roszczeń na rzecz Słuchaczy lub zwiększenia opłaty za kurs po uprzednim ustaleniu z kursantami.
 12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
 13. W przypadku realizacji zajęć w salach wyposażonych w tablice interaktywne, wszyscy słuchacze kursu otrzymują lekcje na wskazane przez nich w Umowie adresy e-mail.
 14. Zakończenie nauki jednego poziomu zaawansowania następuje poprzez napisanie egzaminu końcowego. Egzamin może mieć charakter pisemny lub też ustny. Kontynuowanie kolejnego poziomu nie zwalnia kursanta z obowiązku napisania egzaminu.
 15. Po napisaniu egzaminu przez Słuchacza, Szkoła zobowiązuje się do wydania certyfikatu. Certyfikat zawiera informację na temat kursu, okresu jego realizacji, uzyskanego poziomu, końcowego wyniku procentowego i/lub ocenie. Certyfikat jest wydawany w języku w jakim realizowany jest kurs. Na wniosek kursanta szkoła może wydać nieodpłatnie certyfikat także w języku polskim.
 16. Końcowy wynik procentowy odpowiada ocenie w sposób następujący:
  1. 100% – 85% – ocena 5.0
  2. 84% – 70% – ocena 4.0
  3. 69% – 50% – ocena 3.0
 17. CJS na zakończenie kursu ma obowiązek przeprowadzić ewaluację na temat jakości zrealizowanego szkolenia, co nie jest obligatoryjne względem kursanta.
 18. CJS na bieżąco aktualizuje ofertę szkoleniową w zależności od zmian w programach i standardach kształcenia, jak również od zmieniających się potrzeb odbiorców szkoleń i potrzeb rynku.

§4. Płatności

 1. Każdy Słuchacz przy zapisie informowany jest o cenie kursu, zgodnie z cennikiem ustalonym przed rozpoczęciem szkolenia, z uwzględnieniem przysługujących mu ewentualnych rabatów. Słuchacz jest zobowiązany do dokonywania płatności zgodnie z otrzymaną wyceną.
 2. Cena za kurs uzależniona jest od ilości osób w grupie oraz od poziomu zaawansowania, co zostało określone w aktualnym cenniku CJS.
 3. Cena zawiera test kontrolny, określoną ilość godzin kursu, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy oraz certyfika.
 4. W przypadku dołączenia słuchacza do grupy w trakcie trwania kursu oraz jednoczesnej zmianie progu cenowego, CJS zobowiązuje się obniżyć stawkę godziny lekcyjnej grupy adekwatnej do ilości osób na kursie. Obniżenie ceny ma miejsce w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zastąpiło zwiększenie liczby osób w grupie.
 5. Opuszczenie zajęć przez Słuchacza nie skutkuje obniżeniem miesięcznej raty za kurs.
 6. Słuchacz ma prawo do wpłaty całej należnej kwoty za kurs z góry lub do w określonych ratach miesięcznych. System ratalny nie wpływa na zwiększenie ceny kursu.
 7. Słuchacze uiszczający opłaty w systemie ratalnym mają obowiązek dokonania ich do 10 dnia danego miesiąca (z góry). W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat CJS zastrzega sobie prawo do pobierania ustawowych odsetek za opóźnienie.
 8. Opłaty za kursy przyjmowane są w biurze CJS lub w formie przelewów na konto firmy wskazane na rachunku. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Słuchacza, grupę oraz numer raty za którą zostaje dokonany przelew.
 9. Jeżeli uczestnikami kursu są osoby niepełnoletnie, rachunek zostaje wypisany na jednego z rodziców lub na innego opiekuna prawnego ucznia.
 10. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności po wcześniejszym uzgodnieniu tego z kierownictwem Szkoły, co wymaga formy pisemnej.

§5. Reklamacja usługi szkoleniowej

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje każdemu Kursantowi (w przypadku szkoleń otwartych) lub Klientowi (w przypadku szkoleń zamkniętych).
 2. Reklamacja może dotyczyć kwestii merytorycznych i/lub organizacyjnych.
 3. Reklamacja odbywa w formie pisemnej lub ustnej podczas rozmowy z właścicielem CJS.
 4. Każda reklamacja podlega rejestracji i służy do oceny działania firmy dokonywanej corocznie przez właściciela CJS.
 5. W przypadku, gdy CJS nie spełni oczekiwań kursanta odnośnie osiągniętych postępów, Kursantowi przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowych 5 godzin szkoleniowych kursu w ramach zajęć indywidualnych.

§6. Przepisy porządkowe

 1. Na terenie CJS obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i substancji niedozwolonych.
 2. Słuchacz zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządku publicznego.
 3. Słuchacz oczekujący na zajęcia zobowiązany jest do zachowania ciszy.
 4. Na czas trwania zajęć słuchacze zobowiązani są do wyłączenia bądź wyciszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych tak, aby nie zakłócać przebiegu zajęć innym uczestnikom.
 5. Na zajęciach zabrania się fotografowania oraz nagrywania w jakikolwiek sposób pracowników szkoły oraz lekcji przez nich prowadzonych.
 6. W razie nie przestrzegania powyższych przepisów porządkowych lub w razie naruszenia innych norm dyscyplinarnych Słuchacz może zostać skreślony z listy uczestników kursu.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Wraz ze złożeniem podpisu na Umowie niniejszy Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i obowiązków) pomiędzy słuchaczem a szkołą.
 2. Przed przystąpieniem do uczestnictwa w zajęciach Słuchacz zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem Centrum Językowego SCOLA oraz cennikiem i terminami płatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

This will close in 20 seconds