Program językowy Scola

Do każdego z naszych kursantów podchodzimy w sposób indywidualny
Zależy nam na zadowoleniu każdego, kto zdecyduje się do nas dołączyć. Dlatego też zapisy do grup ustalane są na podstawie indywidualnych predyspozycji, wieku oraz stopnia znajomości danego języka przez kursanta.

Optymalizacja procesu nauczania

W celu zoptymalizowania procesu nauczania oraz stworzenia odpowiednich warunków dla każdego, przeprowadzamy test sprawdzający znajomość języka wśród osób, które już uczyły się danego języka. Uzyskany wynik predysponuje kursantów do odpowiednich grup, dla których układany jest odpowiedni program nauczania. U nas każdy kursant może liczyć na fachowe doradztwo oraz na najlepsze dla niego rozwiązanie.

Zajęcia w Centrum Językowym SCOLA organizowane są dla następujących grup wiekowych:

Z
dzieci w wieku 5-6 lat,
Z
dzieci w wieku 7-9 lat,
Z
dzieci w wieku 10- 12 lat,
Z
dzieci w wieku 13-15 lat,
Z
uczniowie szkół średnich,
Z
maturzyści,
Z
grupy przygotowujące się do egzaminów na certyfikaty językowe,
Z
dorośli – w tym kursy tematyczne dla dorosłych pracujących w konkretnych branżach,
Z
kursy dla pracowników firm – z możliwością dojazdu lektora do siedziby firmy,
Z
przyspieszone kursy dla wyjeżdżających za granicę.

Rodzaje kursów

Kliknij aby rozwinąć

Poziom A1

OPIS EFEKTÓW

Kursant potrafi zrozumieć znane mu słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące jego osobiście, jego rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna. Potrafi rozumieć proste, potoczne tematy oraz napisać proste wypowiedzi na temat rodziny, pracy, codziennych czynności. Rozumie informacje wypowiadane w sposób wolny i wyraźny. Potrafi napisać prosty list i wypełnić prosty kwestionariusz.

WYMAGANIA WSTEPNE

Nie stawiamy wymagań wstępnych

RAMY CZASOWE I FORMA KSZTAŁCENIA

120 godzin, kurs rozpocznie się w chwili otrzymania zgłoszeń uczestnictwa od co najmniej 5 osób. O dacie rozpoczęcia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie Forma prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia gramatyczne, konwersacje, praca z tablicami interaktywnymi oraz z nagraniami audio-wizualnymi

Poziom A2

OPIS EFEKTÓW

Kursant potrafi coraz lepiej porozumiewać się w języku obcym w odniesieniu do sytuacji życiowych, potrafi umawiać spotkania, rozumie ogólne informacje telewizyjne, posiada znajomość podstawowych zagadnień gramatycznych. Potrafi zrozumieć ogólne tematy prowadzonych rozmów, najważniejsze informacje z prasy i mediów. Nie ma trudności ze zrozumieniem krótkich tekstów i listów. Potrafi porozumiewać się na poczcie, w restauracji, w hotelu, u lekarza. Zna słownictwo potrzebne do komunikowania się w typowych sytuacjach z życia codziennego.

WYMAGANIA WSTEPNE

Znajomość języka obcego na poziomie A1 (znajomość podstawowych zagadnień z życia codziennego rozumienie krótkich, prostych wypowiedzi oraz umiejętność wypowiadania się na temat własnej osoby codziennych czynności)

RAMY CZASOWE I FORMA KSZTAŁCENIA

120 godzin, kurs rozpocznie się w chwili otrzymania zgłoszeń uczestnictwa od co najmniej 5 osób. O dacie rozpoczęcia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie Forma prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia gramatyczne, konwersacje, praca z tablicami interaktywnymi oraz z nagraniami audio-wizualnymi

Poziom B1

OPIS EFEKTÓW

Kursant komunikuje się w większości typowych sytuacji z użyciem podstawowego słownictwa na tematy z zakresu życia codziennego, zawodowego i osobistego (np. w typowych sytuacjach, w których można się znaleźć w trakcie podróży).Rozumie w sposób zadowalający dla własnych potrzeb konkretne, proste teksty składające się ze słów najczęściej dotyczących życia codziennego oraz zawodowego / własnej specjalności. Przegląda dłuższe teksty w celu znalezienia potrzebnych informacji a także zbiera informacje z różnych części tekstu lub z różnych tekstów aby wykonać konkretne zadanie. Rozpoznaje główne przesłanie zawarte we sformułowanych wprost tekstach argumentacyjnych oraz rozpoznaje, choć nieszczegółowo, sposób argumentacji przy przedstawianiu jakiegoś znanego tematu, domyślając się na podstawie kontekstu znaczenia nieznanych słów. Włącza się do dyskusji na znany sobie temat, pomaga w podtrzymaniu rozmowy lub dyskusji. Zgodnie z konwencją pisze proste teksty prywatne (np. na tematy znane lub związane z zainteresowaniami, studiami, pracą zawodową by krótko opisać wrażenia lub przeżycia (np. w prywatnym mailu), oraz o charakterze urzędowym (np. krótki list motywacyjny)

WYMAGANIA WSTEPNE

Znajomość języka obcego na poziomie A2 (rozumienie zagadnień z życia codziennego, rozumienie głównego tematu informacji podanych w mediach, tworzenie nieskomplikowanych wypowiedzi oraz zadawanie pytań na znane tematy)

RAMY CZASOWE I FORMA KSZTAŁCENIA

120 godzin, kurs rozpocznie się w chwili otrzymania zgłoszeń uczestnictwa od co najmniej 5 osób. O dacie rozpoczęcia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie Forma prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia gramatyczne, konwersacje, praca z tablicami interaktywnymi oraz z nagraniami audio-wizualnymi, Konwersacje z native speakerem w wymiarze 20 h

Poziom B2

OPIS EFEKTÓW

Kursant potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka. Potrafi zabierać głos w dyskusji lub rozmowie na bardziej skompilowane tematy przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając pytania; † polemizuje z argumentami innych rozmówców w sposób asertywny i zgodnie z konwencją. Nawiązuje rozmowę na tematy codzienne (także z rodzimymi użytkownikami języka) w sposób dość swobodny i zrozumiały, zwykle zachowując wymagane konwencje werbalne i niewerbalne oraz odpowiedni rejestr językowy. Potrafi skorygować własne błędy jeśli mogły być przyczyną nieporozumienia. Czyta ze zrozumieniem artykuły i opracowania, w których autorzy prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozpoznaje główne przesłanie zawarte we sformułowanych wprost tekstach argumentacyjnych oraz rozpoznaje, choć nieszczegółowo, sposób argumentacji przy przedstawianiu jakiegoś znanego tematu, domyślając się na podstawie kontekstu znaczenia nieznanych słów

WYMAGANIA WSTEPNE

Znajomość języka obcego na poziomie B1 (Potrafię rozmawiać na tematy z życia codziennego, zawodowego, potrafię tworzyć krótkie pisma o tematyce zawodowej, jak również pisma urzędowe, rozumiem nieco dłuższe wypowiedzi, potrafię je parafrazować i zadawać pytania)

RAMY CZASOWE I FORMA KSZTAŁCENIA

120 godzin, kurs rozpocznie się w chwili otrzymania zgłoszeń uczestnictwa od co najmniej 5 osób. O dacie rozpoczęcia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie Forma prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia gramatyczne, konwersacje, praca z tablicami interaktywnymi oraz z nagraniami audio-wizualnymi, Konwersacje z native speakerem w wymiarze 20 h

Poziom C1

OPIS EFEKTÓW

Kursant komunikuje się płynnie, precyzyjnie i spójnie na złożone tematy zawodowe, i z życia codziennego, używając szerokiej gamy środków językowych oraz stosując reguły organizujące wypowiedź. Dostosowuje rejestr językowy do potencjalnego odbiorcy. Uczestniczy spontanicznie w rozmowach, prowadzonych także przez rodzimych użytkowników języka. Precyzyjnie wyraża emocje, formułuje opinie na tematy znane i nieznane sobie włączając tematy abstrakcyjne bez bycia ograniczonym brakiem odpowiednich środków językowych, w tym słownictwa; zastępuje jedno wyrażenie innym, jeśli jest taka potrzeba. Czyta i rozumie w pełni szeroki zakres długich i złożonych tekstów, z jakimi może się zetknąć w życiu zawodowym, lub codziennym, chociaż może potrzebować ponownego przeczytania. Czyta i rozumie złożone teksty i potrafi określić w nich stanowisko autora oraz opinie wyrażane wprost lub implikowane. Potrafi dość szybko określić treść i wagę wiadomości, artykułów i opracowań na różne tematy aby ocenić ich przydatność do własnych potrzeb. Przedstawia szeroko złożone zagadnienia w formie pisemnej (np., w artykule) w klarownych, dobrze skonstruowanych tekstach odpowiednio podkreślając istotne kwestie, rozwijając argumentacje oraz przekonywująco uzasadniając własne poglądy. Dokonuje analizy, syntezy oraz interpretuje informacje, polecenia instrukcje (np. dotyczące zadań testowych), usłyszane i przeczytane z szerokiego zakresu dłuższych tekstów na tematy ogólne oraz dotyczące własnej specjalności. Samodzielnie rozwiązuje problemy językowe, dopytując rozmówcę lub korzystając z dostępnych źródeł. Monitoruje własne wypowiedzi ustne i pisemne aby skorygować błędy oraz przeformułować wypowiedź, jeśli zajdzie taka potrzeba

WYMAGANIA WSTEPNE

Znajomość języka obcego na poziomie B2 (kursant potrafi swobodnie rozmawiać na tematy codzienne i zawodowe, czyta ze zrozumieniem teksty specjalistyczne, rozpoznaje argumenty zawarte w tekstach oraz ogólną tematykę tekstów, nawet jeśli pojawiają się słowa nie znane kursantowi,)

RAMY CZASOWE I FORMA KSZTAŁCENIA

120 godzin, kurs rozpocznie się w chwili otrzymania zgłoszeń uczestnictwa od co najmniej 5 osób. O dacie rozpoczęcia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie Forma prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia gramatyczne, konwersacje, praca z tablicami interaktywnymi, z tekstami specjalistycznymi oraz z nagraniami audio-wizualnymi, Konwersacje z native speakerem w wymiarze 20 h

Poziom C2

OPIS EFEKTÓW

Kursant komunikuje się z dużą precyzją i elastycznością na wszystkie tematy w mowie i piśmie sprawnie stosując zróżnicowane środki językowe aby bez niezamierzonej dwuznaczności oddać jakąś myśl czy modyfikować wypowiedź w zależności od okoliczności. Dostosowuje rejestr wypowiedzi do odbiorcy stosując różne reguły organizacji wypowiedzi ułatwiając odbiorcy odnajdywanie istotnych kwestii. Streszcza i interpretuje treści przeczytane i usłyszane w tekstach specjalistycznych literackich lub mediach. Analizuje, syntetyzuje i interpretuje złożone polecenia, prezentacje, debaty, które zawierają wyrażenia terminologiczne/idiomatyczne nieznane mu dotychczas. Posługuje się zróżnicowanym zasobem leksykalnym w różnych rejestrach języka (w tym zwroty idiomatyczne i wyrażenia potoczne), co umożliwia precyzyjne wyrażanie różnych odcieni znaczeniowych. Samodzielnie rozwiązuje nieliczne problemy językowe przeformułowuje swoje wypowiedzi w sposób niezauważalny dla odbiorcy

WYMAGANIA WSTEPNE

Znajomość języka obcego na poziomie C1 (kursant rozumie złożone teksty, w tym specjalistyczne, jest w stanie zrozumieć całościowy kontekst tekstów specjalistycznych, potrafi swobodnie i spontanicznie podejmować rozmowy z zastosowaniem poprawności gramatycznej)

RAMY CZASOWE I FORMA KSZTAŁCENIA

120 godzin, kurs rozpocznie się w chwili otrzymania zgłoszeń uczestnictwa od co najmniej 5 osób. O dacie rozpoczęcia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie Forma prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia gramatyczne, konwersacje, praca z tablicami interaktywnymi, z tekstami specjalistycznymi, oraz z nagraniami audio-wizualnymi, Konwersacje z native speakerem w wymiarze 20 h

Program językowy w centrum językowym SCOLA

Każdy, kto uczy się języka obcego potrzebuje odpowiedniego poziomu dostosowanego do własnego wieku, doświadczenia i umiejętności w posługiwaniu się tym językiem. Dlatego właśnie, każdemu naszemu kursantowi zapewniamy przygotowany przez nas, odpowiedni, zindywidualizowany program językowy. Jest on dopasowywany na podstawie testu sprawdzającego, który wypełnia każdy, kto już uczył się danego języka.

Optymalizacja nauki w centrum językowym SCOLA

Dzięki testowi sprawdzającemu wiemy, na jakim poziomie jest dany kursant oraz jakie umiejętności posiada, i które z nich wymagają ćwiczenia i szczególnej uwagi. Możemy wtedy zakwalifikować daną osobę do odpowiedniego poziomu językowego. W centrum językowym SCOLA dostępne są kursy na wszystkich poziomach – od A1 do C2, a każdy z nich ma stworzony odpowiedni program językowy. Każdy poziom posiada pewne wymagania wstępne, oraz zakłada, że po jego ukończeniu kursant osiągnie konkretne efekty. Nasze programy językowe uwzględniają również ramy czasowe niezbędne do ukończenia każdego z poziomów oraz sposób ich prowadzenia, na przykład poprzez wykłady, ćwiczenia gramatyczne, konwersację z native speakerem czy nagrania audio-wizualne. W naszym centrum językowym każdy kursant ma zapewnione fachowe doradztwo w kwestii doboru poziomu, oraz może liczyć na zindywidualizowane podejście, dzięki któremu zostanie przydzielony do najwłaściwszej grupy językowej. Nasze zaangażowanie i dokładne przygotowanie każdego programu językowego gwarantuje optymalizację nauki języka przez każdego naszego kursanta.

Zajęcia w centrum językowym SCOLA

Zajęcia w naszym centrum są realizowane na każdym poziomie, w odpowiednich grupach, wydzielonych głównie na podstawie kryterium wieku. Zapewnia to możliwość zindywidualizowanego podejścia do każdego kursanta, a także zachowanie odpowiedniej atmosfery w grupie, dzięki niewielkim różnicom wieku. Także wyróżniamy grupy:

  • dzieci w wieku 5-6 lat
  • dzieci w wieku 7-9 lat
  • dzieci w wieku 10-12 lat
  • dzieci w wieku 13-15 lat
  • uczniów szkół średnich
  • maturzystów
  • dorosłych
Organizujemy także kursy specjalne dla grup przygotowujących się do egzaminów z certyfikatów językowych, kursy tematyczne dla pracowników poszczególnych branży, przyspieszone kursy dla wyjeżdżających za granicę, a nawet kursy dla pracowników firm, gdzie oferujemy ponadto możliwość dojazdu lektora do siedziby firmy. Każdy z naszych kursantów ma więc na starcie zapewnione, że znajdzie idealną grupę dla siebie, dzięki czemu osiągnie zamierzone przez siebie cele w nauce języka, a może nawet zajdzie wyżej niż się spodziewał.

This will close in 20 seconds